Regulamin płatnych lekcji oraz warsztatów online dla szkół i przedszkoli organizowanych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w lekcjach oraz warsztatach online dla szkół i przedszkoli organizowanych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, NIP: PL8960006069, zwane dalej: „Muzeum”).
 2. Oferta lekcji i warsztatów online jest skierowana dla dzieci i młodzieży szkolnej; rezerwacji i zakupu lekcji lub warsztatów online dla poszczególnej grupy lekcyjnej (dalej: „Uczestnicy”) dokonuje osoba będąca nauczycielem, wychowawcą bądź pracownikiem pedagogicznym szkoły bądź innej placówki edukacyjnej (zwana dalej „Opiekunem”).
 3. Rezerwacja, zakup i udział w lekcjach oraz warsztatach online wymaga zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

§ 2. Oferta lekcji i warsztatów online

 1. Lekcje i warsztaty online realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach uzgodnionych z Opiekunem.
 2. Lekcje i warsztaty online trwają 45 minut, do których należy doliczyć 15 minut czasu technicznego (organizacyjnego) – łącznie 60 minut.
 3. Lekcje i warsztaty online są przeznaczone dla maksymalnie 30 Uczestników.
 4. Lekcje i warsztaty online są odpłatne. Koszt jednej lekcji (warsztatów) online wynosi 100 zł.
 5. Oferta lekcji i warsztatów online znajduje się na stronie mnwr.pl w zakładce Edukacja / Dla nauczycieli:
  https://mnwr.pl/edukacja/oferta-dla-szkol-i-przedszkoli-w-muzeum-narodowym/
  https://mnwr.pl/edukacja/oferta-dla-szkol-i-przedszkoli-w-pawilonie-czterech-kopul/
  https://mnwr.pl/edukacja/oferta-dla-szkol-i-przedszkoli-w-muzeum-etnograficznym/
 1. Lekcje i warsztaty online są prowadzone w języku polskim. Możliwość zorganizowania lekcji lub warsztatów online w innych językach (np. angielskim) wymaga uprzedniego uzgodnienia z Działem Edukacji Muzeum MNWr.
 2. Prowadzącym lekcję (warsztaty) online jest pracownik Działu Edukacji Muzeum MNWr (dalej: „Edukator”)
 3. Lekcje (warsztaty) online transmitowane są na żywo i nie są rejestrowane. Uczestnicy ani Opiekun nie mają możliwości czasowego wstrzymania ani ponownego odtworzenia lekcji (warsztatów) po ich zakończeniu.
 4. Lekcje i warsztaty online są organizowane za pośrednictwem platformy internetowej „Teams” lub „Zoom”. Korzystanie z platformy „Teams” lub „Zoom” wymaga zapoznania się warunkami świadczenia usługi przez ich dostawców (Microsoft) oraz ich akceptacji.
 5. Wymagania techniczne dla Uczestników i Opiekuna, aby wziąć udział w lekcji online:
  MS Teams: komputer wyposażony w minimum 4 GB Ram, 3 GB wolnego miejsca na dysku, rozdzielczość ekranu 1024 × 768, preferowany system operacyjny Windows 8.1 lub wyższy, także na telefonach i tabletach z systemem Android w jednej z jego ostatnich czterech wersji oraz telefonach i Phone, tabletach iPad i odtwarzaczach iPod z systemem iOS w wersji 11–14;
  Zoom: komputer wyposażony w minimum 4 GB Ram oraz procesor 2 GHz lub wyższy, preferowany system operacyjny Windows 8 lub wyższy.

§ 3. Rezerwacje i płatności

 1. Rezerwacja lekcji (warsztatów) online jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych terminów. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem lekcji (warsztatów) online, wysyłając e-mail na adres:
  — edukacja@mnwr.pl (Gmach Główny MNWr),
  — pawilon@mnwr.pl (Pawilon Czterech Kopuł),
  — edukacja@muzeumetnograficzne.pl (Muzeum Etnograficzne).
 1. Rezerwacji lekcji (warsztatów) można także dokonać telefonicznie, w godz. 8:00–14:00
  od poniedziałku do piątku, pod nr tel.:
  — 71 372 51 48 (Gmach Główny),
  — 71 712 71 81 (Pawilon Czterech Kopuł),
  — 71 344 33 13 (Muzeum Etnograficzne).
 1. Dokonując rezerwacji lekcji (warsztatów) online (w e-mailu bądź telefonicznie), należy podać następujące informacje: preferowane terminy lekcji (warsztatów) online, temat lekcji (warsztatów), nazwę i adres szkoły, która klasa/wiek uczestników, liczba uczniów i opiekunów, kontakt do opiekuna grupy (imię, nazwisko, telefon, adres e-mailowy), dodatkowe informacje o grupie (np. niepełnosprawności, profil, etc.), ewentualnie: informacje i dane do faktury.
 2. Rezerwacja miejsca na lekcje (warsztaty) online złożona drogą mailową lub telefoniczną uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu płatności przez elektroniczny system płatności internetowych w wyznaczonym terminie płatności i otrzymaniu potwierdzenia z dokumentem sprzedaży.
 3. Po przyjęciu rezerwacji lekcji (warsztatów) online Muzeum przesyła Opiekunowi na adres e-mail podany w momencie składania rezerwacji dokument „Faktura Proforma”, zawierający m.in. informację o numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za lekcję (warsztaty) online.
 4. Rezerwacje na lekcje (warsztaty) online należy opłacić najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem lekcji. Brak terminowego opłacenia rezerwacji powoduje jej automatyczne anulowanie.
 5. Po zaksięgowaniu opłaty za lekcję (warsztaty) online na adres e-mail podany przez Opiekuna w momencie składania rezerwacji zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem realizacji zamówienia, zawierająca instrukcja logowania się na lekcję (warsztaty) online wraz z linkiem do lekcji oraz dołączony dokument sprzedaży w postaci elektronicznej (faktura proforma).

§ 4. Logowanie i zasady udziału w lekcji (warsztatach) online

 1. Opiekun ma obowiązek zapoznać Uczestników z zasadami udziału w lekcji (warsztatach) online.
 2. Prowadzącym lekcję (warsztaty) online jest Edukator. Edukator, przy aktywnej współpracy Opiekuna, dba o wzajemny szacunek w grupie i przestrzeganie regulaminu oraz zasad ustalonych na początku lekcji.
 3. Opiekun ma obowiązek udostępnienia przed lekcjami (warsztatami) uczestnikom i uczestniczkom instrukcji oraz linku do lekcji (warsztatów) online. Zabronione jest udostępniane linku osobom niebędącym Uczestnikami lub Opiekunem.
 4. Opiekun ma obowiązek uczestniczyć w lekcji (warsztatach) online przez cały czas jej trwania i wspomagać Edukatora w utrzymaniu porządku i ciszy podczas lekcji (warsztatach).
 5. W momencie składania rezerwacji Opiekun podaje numer telefonu do kontaktu, który zostanie przekazany Edukatorowi prowadzącemu lekcję (warsztaty), w celu ewentualnego kontaktu Edukatora z Opiekunem przed lekcją (warsztatami) i konsultacji szczegółów dotyczących Uczestników oraz/lub w razie problemów z przeprowadzeniem lekcji (warsztatów) online, w tym problemów technicznych z urządzeniem, aplikacją bądź połączeniem z internetem. W sytuacji zmiany Opiekuna, osoba dokonująca rezerwacji zobowiązuje się wskazać nowego Opiekuna i przekazać Muzeum jego dane (imię i nazwisko oraz numer telefonu) przed rozpoczęciem lekcji (warsztatów) online.
 6. Opiekun i Uczestnicy są zobowiązani uruchomić program Teams lub Zoom do przeprowadzenia lekcji (warsztatów) online poprzez przesłany przy rezerwacji link 5 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia lekcji (warsztatów). W sytuacji, gdy w ciągu 15 minut od ustalonej godziny rozpoczęcia lekcji (warsztatów) online żaden z Uczestników nie uruchomi programu do prowadzenia lekcji (warsztatów) online, prowadzący ma prawo skrócić o ten czas lekcję (warsztaty) lub ją odwołać przy braku kontaktu z Opiekunem. Nie ma wówczas możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy.
 7. Przed rozpoczęciem lekcji (warsztatów) online Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania we własnym zakresie materiałów potrzebnych w trakcie lekcji (warsztatów), których wykaz został podany przez Muzeum.
 8. Zaleca się, aby Opiekun oraz Uczestnicy w miarę możliwości mieli włączone kamery przez cały czas trwania lekcji (warsztatów) online, aby aktywnie w niej uczestniczyć.
 9. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń Edukatora oraz zasad ustalonych na początku lekcji (warsztatów) online.
 10. W sytuacji, gdy nieprzestrzeganie zasad porządku podczas lekcji (warsztatów) online będzie znacznie utrudniać lub uniemożliwiać dalsze prowadzenie lekcji, Edukator ma prawo, po wcześniejszym uprzedzeniu o tym Uczestników, zakończyć prowadzenie lekcji (warsztatów) online przed upływem wyznaczonego czasu. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystaną część lekcji (warsztatów) online.
 11. Niedozwolone jest rejestrowanie zapisów audio bądź wideo lekcji (warsztatów) online, tj. nagrywanie lekcji (warsztatów) oraz wykonywanie zdjęć lub zrzutów ekranu, bez wyraźnej zgody Edukatora, Opiekuna oraz pozostałych Uczestników lekcji (warsztatów).

§ 5. Zwroty i reklamacje

 1. W przypadku, gdy lekcja online nie może odbyć się z przyczyn leżących po stronie Muzeum (np. z awarii technicznej) lub wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej (niedające się przewidzieć niezależne zdarzenie zewnętrzne), Muzeum niezwłocznie zawiadamia o tym Opiekuna telefonicznie lub mailowo.
 2. Opiekun ma prawo odwołać zarezerwowaną lekcję online za pełnym zwrotem uiszczonej opłaty najpóźniej na 4 dni przed umówionym terminem lekcji online (umowne prawo odstąpienia). Aby skorzystać z tego prawa, Opiekun powinien wysłać wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji na adres, z którego otrzymał wiadomość e-mail z potwierdzeniem realizacji zamówienia bądź na jeden z trzech adresów wskazanych w § 3 ust. 1, lub poinformować Muzeum o rezygnacji telefonicznie na jeden z numerów wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu. O przyjęciu rezygnacji z lekcji online Opiekun zostanie poinformowany w zwrotnej wiadomości email.
 3. W sytuacji określonej w ust. 1 oraz w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Muzeum dokona zwrotu całości opłaty za odwołaną lekcję (warsztaty) online na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty, w terminie 14 dni od odwołania lub przyjęcia rezygnacji z lekcji.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie rezerwacji i udziału w lekcji (warsztatach) online jest Muzeum. U administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo na adres e-mail: iodo@mnwr.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
 3. Dane osobowe strony umowy, będącej osobą fizyczną, są przetwarzane w celu wykonywania umowy o organizację lekcji online (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a po jej wykonaniu lub rozwiązaniu w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, m.in. w celach rachunkowości i sprawozdawczości (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Dane Opiekuna są przetwarzane w celach kontaktowych w sprawach dot. lekcji online oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń (uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest konieczne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia na lekcję online.
 4. Dane są przetwarzane przez okres wykonywania umowy o organizację lekcji (warsztatów) online, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości, ustawą o narodowym zasobie archiwalnym) lub do czasu upływu okresu przedawnienia lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Podane dane osobowe są przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, a także organom administracji i upoważnionym podmiotom na podstawie stosownych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą przesyłane przez administratora poza obszar EOG.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy lub zgoda) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora są dostępne na stronie internetowej http://www.mnwr.pl/ w zakładce Polityka prywatności.
 9. Korzystanie z platform do przeprowadzenia lekcji (warsztatów) online („Teams”, „Zoom”) może wiązać się z gromadzeniem danych osobowych przez dostawców tych usług. Gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez zewnętrznych usługodawców odbywa się w sposób niezależny od Muzeum, na zasadach określonych w regulaminach świadczenia tych usług.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie lekcji (warsztatów) online, przerwy lub błędy połączenia wynikające z przyczyn niezależnych od Muzeum.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu bez wpływu na wcześniej zakupione lekcje (warsztaty) online. Zmieniona treść Regulaminu zostanie podana do wiadomości użytkowników poprzez jej opublikowanie na stronie internetowej https://mnwr.pl/.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2021.

 

print