„Korzenie i skrzydła” – konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Listopad–grudzień 2021

Uwaga, termin składania prac został wydłużony do 31 grudnia 2021.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce.

baner reklamujący konkurs

Oceniane w nim będą prace doktorskie obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2019–2021. Zgłaszać je mogą autorzy, promotorzy, recenzenci, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Konkurs kierowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich ziem polskich, w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych.

Celem projektu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich, wspieranie młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcanie ich do kontynuacji badań w tym zakresie.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace obronione, niepublikowane, napisane w języku polskim, oryginalne, zawierające wyniki autorskich badań i nowatorskich analiz oraz dające możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez różnego typu uczestników i kreatorów kultury wsi oraz interesariuszy dziedzictwa obszarów wiejskich.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 listopada 2021 r. na adres mailowy: konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe.
Więcej informacji na nikidw.edu.pl ➸

Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury oraz Polskie Radio.

 

print