Udostępnianie zdjęć obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Kontakt: Anna Chodorska – specjalistka ds. handlowych
e-mail: anna.chodorska@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 w. 273

Wnioski należy przesyłać na adres: wnioski@mnwr.pl
Link do wniosku ➸

Zasady udostępniania zdjęć obiektów (informacji sektora publicznego)

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu w celu ich ponownego wykorzystywania

§ 1
Podstawa prawna

1. Zasady oraz tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641). 

2. Informacją sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego, m.in. dokumentacja wizualna muzealiów, informacje identyfikacyjne muzealiów zawarte w inwentarzach i kartach ewidencyjnych, a także opisy, informacje i komunikaty prasowe dotyczące muzealiów i ich kolekcji. 

§ 2
Sposób udostępniania

Muzeum udostępnia posiadane informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania:

1) na podstawie wniosku o udostępnienie i/lub przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania,

2) poprzez opublikowanie informacji sektora publicznego w BIP lub jej udostępnienie na stronach internetowych Muzeum.

§ 3
Ograniczenia

Każdemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o udostępnienie i/lub przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega jednak ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie, w tym z uwagi na ochronę wynikającą z praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności gdy prawa te przysługują podmiotom innym niż Muzeum lub pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż Muzeum, a czas trwania tych praw nie wygasł. 

§ 4
Wniosek

1. Wniosek skierowany do Muzeum winien zawierać w szczególności:
    a) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy oraz adres, umożliwiający dostarczenie odpowiedzi we wskazany sposób (np. adres do doręczeń, adres e-mail),
    b) wskazanie autora, tytułu i/lub nr inwentarzowego obiektu (informacji sektora publicznego), którego wniosek dotyczy,
    c) określenie celu ponownego wykorzystywania, ze wskazaniem czy jest to cel komercyjny, cel niekomercyjny o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym, czy inny cel niekomercyjny,
    d) określenie rodzaju działalności, w której informacja sektora publicznego będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
    e) w przypadku informacji już udostępnionej lub przekazanej – wskazanie warunków, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródła udostępnienia lub przekazania,
    f) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej także wskazanie formatu danych,
    g) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego,
    h) w przypadku wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy – okres przez który informacja będzie ponownie wykorzystywana w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku braków formalnych wniosku Muzeum wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

3. Wniosek wnosi się w formie papierowej przesyłając pocztą na adres Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław lub składając wniosek w sekretariacie Muzeum (adres j.w.) albo w formie elektronicznej na adres sekretariat@mnwr.pl.

§ 5
Termin i sposób rozpoznania wniosku

1. Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia. 

2. Po rozpoznaniu wniosku, Muzeum:
    a) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania lub wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu wnioskodawcy, bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
    b) składa wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego, w tym ewentualną informację o wysokości opłaty za udostępnienie i ponowne wykorzystywanie informacji;
    c) odmawia, w drodze decyzji, udostępnienia informacji lub wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

3. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Muzeum o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. 

4. W przypadku przyjęcia oferty przez wnioskodawcę, Muzeum zawiera z wnioskodawcą umowę na warunkach odpowiadających treści oferty. 

5. W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor Muzeum, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

6. Informacja sektora publicznego jest udostępniania w formie i formacie określonym we wniosku, w rozdzielności uzasadnionej z uwagi określony we wniosku cel ponownego wykorzystania tej informacji.

7. Muzeum ma prawo odmówić przekazania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w przypadku gdy jej przygotowanie spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

§ 6
Opłaty

 1. Udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach niekomercyjnych o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym, następuje nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2, a w pozostałych przypadkach – za opłatą ustaloną zgodnie z warunkami poniżej.

2. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Muzeum może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie w wysokości odpowiadającej tym dodatkowym kosztom. Ustalając wysokość takiej opłaty, uwzględnia się następujące czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji: koszt nośnika danych, koszt wysyłki, szacowany koszt pracy pracownika, koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku lub wskazany format danych.

3. Z tytułu udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż wskazane w ust. 1, Muzeum pobiera opłatę uwzględniającą koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania obiektów, a także ochrony i ustalania praw. Wysokość opłaty nie może przekroczyć następujących stawek dla udostępnienia: 

   1) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 118 zł za jednorazowe udostępnienie

   2) w postaci kopii (reprodukcji) cyfrowej – 172 zł za jeden skan lub fotografię cyfrową zapisane na nośniku cyfrowym

   3) w postaci fotografii:
        a) za sztukę w formacie nie większym niż 50 × 60 cm – 168 zł
        b) za 1 m2 w formacie większym niż określony w lit. a – 513 zł

   4) w postaci papierowej:

        a) za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:
                – w formacie A4 – 33 zł
                – w formacie A3 – 61 zł

        b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego
                – w formacie A4 – 25 zł
                – w formacie A3 – 45 zł

    5) w postaci nagrania dźwięku lub obrazu na nośnik cyfrowy – 63 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania

    6) w sposób lub w postaci innych niż określone w pkt 1–5 – 86 zł za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika Muzeum. 

4. W uzasadnionych przypadkach Muzeum może wydać zgodę na nieodpłatne udostępnianie i wykorzystanie informacji także w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym, jak również obniżyć wysokość opłat wskazanych w ustępach powyżej.

5. Opłata w wysokości określonej zgodnie z ust. 1, może zostać nałożona w przypadku wniosku o udostępnienie danych o wysokiej wartości wymienionych w wykazie ustanowionym w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej wydanych na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019, str. 56.

§ 7
Warunki ponownego wykorzystania 
informacji udostępnionej w BIP i na stronie www

1. W stosunku do informacji udostępnionej w BIP i na stronach Muzeum określa się następujące warunki jej ponownego wykorzystania:

   a) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Muzeum,
   b) należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
   c) jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana, należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
   d) jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
   e) należy poinformować, iż Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie informacji.

2. W trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub przedmiotów praw pokrewnych należy respektować autorskie i pokrewne prawa osobiste podmiotów uprawnionych m.in. poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany oraz zachować integralność utworu lub przedmiotu praw pokrewnych.

§ 8
Środki prawne

1. W zakresie nieuregulowanym ustawą, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) z tym, że:
   a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
   b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

print