Konkurs #WillmannMówi – zwycięskie realizacje

Z dużą frajdą prezentujemy realizacje przygotowane do zabawy zorganizowanej na zakończenie wystawy „Willmann. Opus magnum”.
Autorkami najlepszych prac są Adrianna Osiewała i Kasia Jasińska. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.

Jury postanowiło nie przyznawać trzeciej nagrody. Dziękujemy za udział w zabawie wszystkim uczestnikom i polecamy następne muzealne zabawy z nagrodami, życząc sukcesów w przyszłych wyzwaniach!


Uwaga #Konkurs. Zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie na naszym facebookowym profilu ➸

1. Wybierz zdjęcia zamieszczone poniżej.
2. Ułóż krótki dialog między postaciami.
3. Efekt swojej pracy przyślij na adres: konkurs@mnwr.pl.
4. Wygraj gadżety towarzyszące wystawie „Willmann. Opus magnum”! Do wygrania: koszulki, notesy i magnesy.

Na realizacje czekamy do 29 września 2020 do godz. 24:00.


Regulamin konkursu #WillmannMówi

 Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po numerem RIK 65/2006, posiadające numer NIP 869-000-60-69, REGON 000278468 z siedzibą we Wrocławiu przy Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi Konkurs #WillmannMówi, zwany dalej „Konkursem” zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Regulamin obejmuje i stosuje się do Konkursu odbywającego się w dniach od 22 września 2020 r. do 29 września 2020 r.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 2 października 2020 r.
 5. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019.847).
 6. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu.
 7. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Justyna Chojnacka. W razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem należy kontaktować się z koordynatorem pod adresem e-mail: justyna.chojnacka@mnwr.pl.

Przedmiot konkursu

§ 2

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej pracy (dalej: „Odpowiedź”), polegającej na ułożeniu dialogu między postaciami na podstawie wybranych zdjęć, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Warunki uczestnictwa w konkursie

§ 3

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, która ułoży i prześle Odpowiedź w terminie oraz miejscu wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, a każdy uczestnik może przesłać jedną odpowiedź.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgłoszenie konkursowe

§ 4

 1. Przesłanie Odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zdjęcia, na podstawie których należy ułożyć Odpowiedź, są dostępne od 22 września 2020 roku na stronie internetowej Muzeum mnwr.pl oraz na profilu Pawilonu Czterech Kopuł na Facebooku: https://www.facebook.com/PawilonCzterechKopul.
 3. Termin nadsyłania Odpowiedzi mija 29 września 2020 do godziny 24.00.
 4. Jury oceniając nadesłane Odpowiedzi dokona wyboru najlepszej Odpowiedzi według własnej oceny, biorąc pod uwagę oryginalność i kreatywność wypowiedzi.
 5. Odpowiedź zgłaszana do Konkursu musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że posiada całość praw autorskich do Odpowiedzi oraz że jest ona wolna od wad fizycznych i prawnych. Ponadto Uczestnik zobowiązuje się, że w czasie trwania Konkursu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi nie zostaną przez niego zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 6. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne nie będą podlegały ocenie Jury
 7. Odpowiedzi należy przysyłać na adres mailowy: konkurs@mnwr.pl

Rozstrzygnięcie konkursu

§ 5

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
 • Anna Kowalów – Kierownik Działu Promocji i Komunikacji, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Paulina Popiół – Dział Promocji i Komunikacji, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Aleksandra Ziemlańska – Dział Promocji i Komunikacji, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Justyna Chojnacka – Dział Promocji i Komunikacji, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Kaja Urbańska – Dział Promocji i Komunikacji, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas posiedzenia Jury w dniu 30 września 2020 r.
 2. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół. 
 3. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.
 4. Odpowiedzi nie spełniające wymagań określonych w § 3 lub 4, w tym złożone po terminie, nie będą podlegały ocenie Jury.
 5. Po rozstrzygnięciu Konkursu wszystkie Odpowiedzi nadesłane przez Uczestników zostaną umieszczone w archiwum Organizatora.
 6. Organizator skontaktuje się bezpośrednio z wyłonionymi zwycięzcami, informując ich o wynikach konkursu, nie później niż 2 października 2020 roku.
 7. Wyniki Konkursu – lista laureatów Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz stronach Organizatora na portalach społecznościowych od 2 października 2020 roku.
 8. Z chwilą przesłania Odpowiedzi Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie i rozpowszechnianie Odpowiedzi w celach związanych z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem, a także w celach archiwalnych, informacyjnych i edukacyjnych, poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką oraz publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Odpowiedzi przez Uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej Odpowiedzi.

Nagrody

§ 6

 1. Spośród Kart konkursowych złożonych w każdym oddziale Organizatora zostaną wybrane przez Jury trzy zwycięskie odpowiedzi.
 2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów związanych z wystawą „Willmann.Opus magnum” wydanych przez Dział Wydawniczy Muzeum Narodowego we Wrocławiu obejmujących m.in.: koszulki promocyjne, notesy, magnesy.
 3. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród.

Dane osobowe uczestników

§ 7

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego lub adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursu, w tym powiadomienia o jego wynikach.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w Internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/ cofnięcia zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
  1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  2. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.10.2020 r.

 

print