Konkurs fotograficzny

Konkurs zakończony 1.05.2020

Konkurs fotograficzny – zrób fotografię ważnej dla Ciebie pamiątki i weź udział w konkursie

Wyniki III etapu konkursu fotograficznego ➸

Wyniki II etapu konkursu fotograficznego ➸

Wyniki I etapu konkursu fotograficznego ➸


 

Regulamin konkursu

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi Konkurs „Zrób fotografię…”, zwany dalej Konkursem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs trwa w dniach do 6 kwietnia do 1 maja 2020, podzielony jest na 3 części:
 • Nadsyłanie zdjęć: 6–16.04; publikacja wyróżnionych zdjęć i wyłonienie zwycięzcy: 17.04.2020
 • Nadsyłanie zdjęć 17–23.04; publikacja wyróżnionych zdjęć i wyłonienie zwycięzcy: 24.04.2020
 • Nadsyłanie zdjęć 24–30.04; publikacja wyróżnionych zdjęć i wyłonienie zwycięzcy: 1.05.2020
 1. Konkurs polega na zrobieniu fotografii wyjątkowego, ważnego przedmiotu dla uczestnika, jego rodziny. Do fotografii powinien był dołączony opis objaśniający, dlaczego dany obiekt jest ważny dla autora fotografii, jego rodziny.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest polubienie profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
 4. Uczestnicy konkursu przesyłają na podany przez Organizatora adres mailowy (konkurs@mnwr.pl) wykonane przez siebie fotografie w formacie JPEG w liczbie nie przekraczającej 3 szt. oraz krótki opis (400 znaków) opowiadający historię obiektu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. Każdy uczestnik wyraża zgodę na:
 7. Przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców;
 8. Zweryfikowanie przez pracownika Muzeum Narodowego we Wrocławiu danych osobowych w przypadku osobistego odbioru nagrody.
 9. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że posiada całość praw autorskich do fotografii.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
  — Barbara Banaś, zastępca dyrektora MNWr
  — Anna Kowalów, kierownik Działu Reklamy i Marketingu
  — Anna Chodorska, specjalista ds. marketingu, Dział Reklamy i Marketingu
  — Wanda Poczachowska, starszy specjalista, Pracownia Fotograficzna
  — Magdalena Wyłupek, fotograf, Pracownia Fotograficzna
  — Wojciech Rogowicz, specjalista fotograf, Pracownia Fotograficzna

Kryteria oceny: walory artystyczne zdjęcia, historia przedstawionego przedmiotu

Wyniki zostaną ogłoszone na Facebooku Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz na stronie mnwr.pl
w dniach 17, 24 kwietnia i 1 maja 2020.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publicznego udostępniania, wykorzystania i/lub publikacji nagrodzonych fotografii wraz z oznaczeniem autorstwa dla realizacji własnych celów statutowych, w tym informacyjnych i promocyjnych.
 2. Nagrodami w konkursie są publikacje i gadżety MNWr
 3. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub zwycięzca będzie je mógł odebrać osobiście w Gmachu Głównym MNWr po uprzednim ustaleniu terminu z Organizatorem.

Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo usuwania postów i komentarzy, które w jakikolwiek sposób naruszają dobre imię Muzeum i/lub zawierają treści obraźliwe oraz niezgodne z ogólnie przyjętymi normami.
 2. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 3. Konkurs został ogłoszony w dniu 6.04.2020.

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Organizator.  Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych znajdują się na stronie Organizatora Muzeum Narodowe we Wrocławiu: mnwr.pl/Polityka prywatności.

Dane osobowe podane przez uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji konkursu oraz wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i archiwizacyjnych związanych z konkursem.

 

print